Stand van zaken project SaGe

Stand van zaken Sage

Het project SaGe is vier jaar geleden gestart op initiatief van de toenmalige gemeenteadviseur Lydia Roosendaal. Dit in het kader van de afbouw van de dienstverlening in de classis Gouda. Er zijn toen een aantal bijeenkomsten georganiseerd, waarna het project een periode heeft stilgelegen.

Op 18 mei 2017 is de stuurgroep SaGe aan het werk gegaan. De stuurgroep heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd:

– In het najaar 2017 ontmoetingen met diakenen, ouderlingen en kerkrentmeesters,
– in maart 2018 de kerkendag met thema’s die uit die gesprekken opkwamen,
– in juni 2018 een bijeenkomst met de kerkenraden en
– in het najaar 2018 twee bijeenkomsten rond de publiciteit voor de actie Kerkbalans.

De classis Gouda is inmiddels opgegaan in de classis Zuid-Holland-Noord en daarmee heeft het project een andere opdrachtgever gekregen, op voorwaarde dat het Breed Moderamen (BM) van de classis ZHN die opdracht ook gaat geven en de stuurgroep daarom zal vragen.

Het is nu duidelijk dat de oude classis Gouda één ring zal gaan vormen en dat de werkgemeenschappen ieder een predikant zullen afvaardigen naar de stuurgroep t.b.v. de ring. Er komen niet twee ringen zoals ooit is voorgesteld.

Binnen de ring hebben de werkgemeenschappen de opdracht te werken aan de samenwerking tussen gemeenten.

Er zijn vier partijen die een rol spelen bij de samenwerking van gemeenten:

– de gemeenten, m.n. de kerkenraden,
– de predikanten verenigd in de werkgemeenschappen,
– de stuurgroep voor de ring en
– het BM

Wat kan daarbinnen de rol zijn van de stuurgroep SaGe?
SaGe gaat niet door als een apart project. Maar de stuurgroep blijft wel bestaan. Zij biedt haar diensten aan, aan elk van de vier partijen die hierboven genoemd zijn. Daarom houdt de stuurgroep de nieuwsbrief en de website, die zij aan het ontwikkelen is, in stand.

De stuurgroep SaGe zal zelf geen nieuwe activiteit(en) gaan ontplooien.

Op dit moment vormen de werkgemeenschappen de stuurgroep voor de ring. Als die is gevormd, stelt de stuurgroep SaGe voor om een bijeenkomst te houden voor de kerkenraden in de Krimpenerwaard om hen te informeren en te overleggen over de verdere sturing van de samenwerking van gemeenten in de Krimpenerwaard.